Search
Close this search box.

Våra hyresvillkor

Skötsel

Hyrestagaren skall vårda fordonet och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande fordonets skötsel. Kylarvätskenivå, olja samt ringtryck ska efterföljas enligt instruktionsboken som finns i fordonet. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger uthyraren rätten att debitera hyrestagaren för. Uthyraren har under hyrestiden rätten att besiktiga fordonet om uthyrare misstänker att äganderätten sätts i fara eller att värdeminskning föreligger. Fordonet får ej framföras i terräng, och får ej överlastas. Djur får endast befinna sig i fordonet om överenskommet, det tillkommer då ett djurtillägg på minst 20 EUR. Rökförbud gäller Hyrestagaren skall parkera på plats som är säker mot skadegörelse. Hyrestagaren friskrives ej från ansvar för eventuella reparationskostnader som uppstått genom t.ex. vårdslöshet, slarvigt lastat fordon, fläckiga säten, trasiga inredningsdetaljer, feltankning eller liknande. Om fordonet är vanvårdat vid återlämnandet eller nedsmutsat utöver normal användning så har vi rätt att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet.

1. Fordonets användning

Fordonet hämtas och lämnas på uthyrningsstället. Fordonet får endast användas för normalt bruk inom Spanien av hyrestagaren. En kopia på hyresavtalet skall kunna uppvisas vid uppmaning av polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens intresse. Hyrestagaren är medveten om att dennes rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om någon försöker föra fordonet ut ur Spanien. Polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyraren har rätten att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Spanien. Hyrestagaren har inte rätt att överlåta hyreskontraktet eller hyra ut fordonet till annan person. Hyrestagaren är ansvarig för att den som kör fordonet har giltig behörighet att framföra fordonet. Fordonet får ej användas för övningskörning, tävling, bogsering eller starthjälp. Fordonet får heller inte användas för transport av person eller gods mot ersättning. Hyrestagaren ansvarar för att han/hon har tillräcklig kunskap om fordonet för att kunna framföra och sköta det på ett bra sätt. Fordonet hämtas och återlämnas fulltankad, Drivmedel ingår ej! Om fordonet återlämnas utan att ha fulltankats tar vi ut en avgift på 25 EUR utöver pumppriset. Vid överskridande av de fria milen tillkommer en avgift på 2 EUR/km

2. Betalning

Den beräknade hyran skall betalas i förskott om inte annat står på kontraktet.Ingen deposition behövs och inga extra kostnader tillkommer. Om hyrestagaren vill hyra fordonet fler dygn än hyreskontraktet gäller måste hyrestagaren utan dröjsmål underrätta uthyraren om detta. Villkoren för hyreskontraktet gäller under hela hyresperioden, även om den muntligt förlängs. Vid fakturering har uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift, ränta och eventuellt andra inkassokostnader. Ansökningskostnad till kronofogdemyndigheten samt administrativa kostnader kan även tas ut vid utebliven betalning i särskilda fall. De eventuella ändringar som sker justeras vid återlämnandet. Detta gäller ej vid försäkringsärenden.

3. Kundkontroll

Godkänt körkort skall uppvisas vid utlämnandet av fordonet, kopia kommer att tas av körkortet. Upplever uthyraren att något annat känns misstänksamt så kan uthyraren neka kunden att hyra fordonet.

4. Trafikförseelser

Hyrestagaren ansvarar själv för alla eventuella böter, fortkörningsböter, kontrollavgifter eller andra tilläggsavgifter som uppstår under hyrestiden. Om t.ex. parkeringsböter skulle vara obetalda och det kommer en påminnelse till uthyraren i efterhand tas även en expeditionsavgift ut på 100 EUR per förseelse.

5. Åtgärder vid fel, stöld eller andra brister

Hyrestagaren skall omgående meddela uthyraren om skada eller andra brister på fordonet under uthyrningstiden. Detta gäller även vid stöld. Uthyraren skall då meddela hyrestagaren om vilka åtgärder som skall vidtagas.

6. Ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren ansvarar för att fordonet är i lagenligt och funktionsdugligt skick. Uppkommer det fel eller driftstopp på grund av fordonets kondition eller driftstopp så är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran eller om det är av väsentlig betydelse för hyrestagaren så har denne rätt att häva avtalet. Avtalet får dock ej hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter rapporteringen om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av liknande typ som det förhyrda. Vid punktering, eller annat fel som inte uthyraren kan påverka så står hyrestagaren för alla eventuella extrakostnader som t.ex. bärgning, däckjour och nytt däck.Vid en större skada som orsakats av föraren får man betala självrisken på 350 EUR

7. Avbokning

Om hyrestagaren behöver avboka hyrbilen skall detta ske senast 24 timmar innan bokad hyresperiod, detta gäller även om hyrestagaren vill minska hyresperiodens längd. Om avbokningen inte sker inom den nämnda tidsramen så debiteras hyrestagaren kostnaden för ett dygn för det bokade fordonet.